Privacy Statement

Ten behoeve van de ledenadministratie van het Orkest Music & More (statutair
gevestigd te Nijmegen) worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard.
Het bestuur van Music & More verklaart te handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in dit privacy
statement.

 • Music & More: statutair gevestigd te Nijmegen;
  secretaris: Ine van Gelder, secretaris@orkestmusicandmore.nl
 • Gegevens welke verwerkt worden zijn:
  NAW gegevens, geboortedatum, instrumentsoort, emailadres/telefoon.
  Doeleinden:
  *NAW en geboortedatum voor ledenadministratie;
  *gegevens instrument voor samenstelling en bezetting orkest;
  *e-mail / telefoon voor berichten, vragen , verzoeken, afmeldingen en evt. mailings.
 • Gegevens worden niet met derden gedeeld.
 • Personen die gegevens hebben aangeleverd hebben recht op inzage, correctie, aanpassing, verwijdering, dataportabiliteit en het recht van verzet bij verwerking van gegevens.
 • De gegevens zullen na beëindiging van het lidmaatschap worden verwijderd en vernietigd uit de ledenadministratie.
 • Indien er voor een bepaald doeleinde gegevens moeten worden gebruikt/verwerkt, wordt er toestemming gevraagd aan betrokkene. Deze betrokkene heeft te allen tijde het recht deze toestemming te herroepen.
 • ledere persoon heeft het recht om oneigenlijk gebruik van gegevens te melden aan de Autoriteit persoonsgegevens.
 • Indien een persoon niet akkoord gaat met verwerking van de bij het tweede bolletje genoemde gegevens, zal de consequentie zijn, dat hij/zij geen lid kan worden van Music & More.
 • Bij (openbare) optredens e.d. kan Music & More niet voorkomen dat derden geluid- c.q. beeldopnames maken van het geheel en/of personen.
 • Indien foto- en/of ander beeldmateriaal waarop personen herkenbaar zijn, gemaakt in opdracht van het bestuur van Music & More, wordt gebruikt voor de website of andere sociale media, zal uitdrukkelijk om toestemming van betrokkene(n) worden gevraagd. Deze toestemming is te allen tijde herroepbaar.
 

_____________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart (indien jonger dan 18 jaar, de wettelijk vertegenwoordiger) dat hij/zij kennis heeft genomen van bovenstaand privacy statement en 1 exemplaar voor eigen gebruik heeft ontvangen.

Naam: _____________________________________________ Datum: ________________________
Handtekening: _______________________________________________